Sommatie incasso (Leden)

Geplaatst op 20-10-2022  -  Categorie: Algemeen

 

 

    

  

Aan    Dhr.  

 

   

          

          

          Lidnummer: 0

                                                                             Datum: 

    

    

    

Betreft: Openstaande facturen WSV 

 

    

Geachte heer , 

    

Uit onze administratie blijkt dat u ondanks herhaalde aanmaning, nog de volgende facturen dient te betalen, waarvan de betalingstermijn reeds geruime tijd is verstreken. Het betreft de volgende facturen:   

   

   

   

Factuurnr Datum Aantal dagen Omschrijving Bedrag
201 liggeld boot 201  € 
201 administratie kosten €      
 
 

    

       Totaal te voldoen:                                                                                                                         €  

    

Wij verzoeken u, en voor zover nodig sommeren u, binnen 14 dagen na heden het bovengenoemde totaalbedrag ad  €  .... te betalen middels overboeking op banknummer NL38RABO0301050899 of NL98INGB0003029797

ten name van Watersportvereniging Almere-Haven.  

  

Indien betaling niet heeft plaats gevonden zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid uw schip aan de ketting te leggenen en de toeganspas te deactiveren.

    

Geeft u aan deze sommatie geen gevolg, dan stellen wij u nu reeds, voor zover nog vereist, in gebreke. Alsdan zijn wij genoodzaakt de vordering ter incassering over te dragen aan het incasso bureau.    

        

De hiermee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor uw rekening. Om er zeker van te zijn dat u dit schrijven (tijdig) ontvangt, stuur ik u eveneens een exemplaar per gewone post.   

    

WSV Almere Haven   

NAMENS HET BESTUUR   

    

    

W. Nieuwenhuizen 

PENNINGMEESTER